Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin 

 

§ 1. Definicje

 

  1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
  3. Konsument – zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego to klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Sprzedawca lub Usługodawca: Maksymilian Wysocki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą                         
   MMW Maksymilian Wysocki, ul. Cechowa 3a, 81-194 Gdynia, wpisaną do Centralnej Ewidencji
   Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:  5892066837, Regon: 389405860
   Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma - MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII.
  5. Dostawca- podmiot trudniący się profesjonalnie i zawodowo transportem drogowym lub lotniczym towarów albo usługami kuriersko pocztowymi, z którym współpracuje Sprzedawca.
  6. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawartą przez Sprzedawców z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
  7. Usługodawca/Sprzedawca – oznacza podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, wpisanego do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ( wpisać dane )
  8. Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa zdalna, świadczona bez fizycznej obecności stron (na odległość), poprzez przesyłanie danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
  9. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
  10. Zamówienie – złożona przez Klienta oferta zakupu konkretnych Towarów wyświetlanych na stronie Sklepu internetowego, na podstawie niniejszego Regulaminu.
  11. Administrator danych osobowych- wpisany do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), przedsiębiorca: MMW Maksymilian Wysocki. .posiadający NIP 5892066837 , adres ul. Cechowa 3A 81-194 Gdynia
  12. Strona internetowa – przestrzeń internetu, w której prowadzony jest Sklep internetowy, w zarejestrowanej domenie edp24.pl.
  13. Hasło- to ustalony przez Klienta lub nadany losowo przez sklep ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie. Wraz z loginem umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie internetowym.
  14. Sklep- to sklep internetowy,  który jest prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na Stronie Internetowej edp24.pl. Gdzie klient może złożyć zamówienie.
  15. Konto- stanowi zabezpieczony hasłem i przypisany do właściwego zarejestrowanego Użytkownika panel administracyjny w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik ten uzyskuje dostęp do swoich danych elektronicznych przechowywanych przez skrypt/oprogramowanie Sklepu. Konto ułatwia Użytkownikowi składanie zamówień bez potrzeby ponownego wpisywania danych osobowych w oprogramowaniu sklepu, oraz modyfikację oraz usuwanie tych danych a także gromadzenie informacji na temat przyznanych przez sklep indywidualnych rabatów i innych gratyfikacji.
  16. Login- ustalony przez klienta ciągu znaków alfanumerycznych (literowych - cyfrowych lub innych ) będący indywidualną sygnaturą Klienta, wymagany wraz z Hasłem w celu uzyskania dostępu do konta w sklepie. Loginem może także być adres e-mail podany przy Rejestracji.
  17. Rejestracja- wykonanie szeregu czynności polegających na właściwym wypełnieniu przez Klienta formularza który jest na Stronie internetowej edp24.pl, mających na celu założenia Konta w Sklepie. Podczas przeprowadzania Rejestracji Klient proszony jest o ustalenie swojego unikalnego Loginu oraz Hasła
  18. Reklamacja towaru- to uznanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, że towar ma wady, a także żądanie doprowadzenia towaru do stanu , który będzie zgodny z umową albo odstąpienie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta od wcześniej zawartej umowy ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta okolicznościowego obniżenia pierwotnej ceny zakupionego towaru lub jego naprawy bądź wymiany na nowy.
  19. Nazwy produktów i towarów zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
  20. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 

 

 

 

 

§ 2. Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  korzystania  ze  sklepu   internetowego dostępnego pod adresem  www.edp24.pl
 2. Aby złożyć zamówienie w Sklepie  Internetowym  przez  Klienta niezbędne jest zapoznanie się z jego Regulaminem oraz zaakceptowanie postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Jeśli Użytkownik strony internetowej sklepu nie zgadza się z którymkolwiek z postanowień Regulaminu, Sprzedający zwraca się z prośbą do takiego Użytkownika o powstrzymanie się od złożenia zamówienia. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają żadnych praw Klientów będących Konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku niezgodności treści  Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Złożenie oświadczenia stwierdzającego akceptację Regulaminu jest dobrowolne, ale niezbędne, aby złożyć w sklepie edp24.pl zamówienie.
 3. Stroną wykonującą zamówienie oraz zakup może być  każda osoba fizyczna lub prawna a także jednostka niemająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną. Zgodnie z przepisami  zawartymi w kodeksie cywilnym osoby fizyczne poniżej lat 13 nie posiadają zdolności zawierania ze Sprzedającym umów sprzedaży, ze względu na brak zdolności do czynności prawnych. Osoby fizyczne o ograniczonej zdolność do czynności prawnych (osoby niepełnoletnie, mające ukończony 13 rok życia) mogą ze sprzedającym zawierać umowy sprzedaży pod warunkiem wyrażenia zgody ich przedstawiciela ustawowego.
 4. Jeśli Klient jest zdania, że jakieś elementy Regulaminu naruszają jego  jakiekolwiek prawa i interesy jako Konsumenta, Sprzedawca zwraca się z prośbą o poinformowanie o tym fakcie. Jeżeli okaże się, że twierdzenia Klienta są uzasadnione, Właściciel Sklepu niezwłocznie dokona w Regulaminie niezbędnych zmian.
 5. Sklep internetowy  edp24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 6. Wszystkie Towary oferowane w sklepie edp24.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta
 8. Prezentacja na stronie internetowej sklepu towarów jest zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 kodeksu cywilnego).
 9. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. przeglądarka internetowa zainstalowaną we właściwy sposób w standardzie HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3.
  2. włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
 10. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ( koszt przesyłki ) ponosi sprzedawca
 11. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 3. Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny  podane  na  stronach  internetowych  sklepu  edp24.pl  są  cenami  brutto  podanymi w złotych polskich i zawierają podatek vat. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki które są w zależności od preferencji klienta ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową oraz telefonicznie i drogą mailową.
 3. Zamówienia składane internetowo poprzez stronę internetową portalu edp24.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie będzie uznane za skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany ( numer paczkomatu, punktu odbioru) a także poda właściwy numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy okaże się, że podane dane nie są kompletne, Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem na podane przez niego dane kontaktowe. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający może mieć prawo do anulowania Zamówienia.
 6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z zamówieniem, Kupujący może się skontaktować ze sklepem za pomocą adresu e-mail: biuro@edp24.pl lub inny adres lub poprzez formularz kontaktowy będący na stronie internetowej w zakładce Kontakt lub za pomocą dostępnego numeru kontaktowego podanego na stronie internetowej.
 
 1. Klient w trakcie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres poczty e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Zgoda ta uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 2. W momencie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na zamieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania związanych z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia takiej zgody, Klient ma prawo wglądu w swoje dane, edycji danych oraz ma prawo zażądać ich usunięcia.
 3. Klient może udzielić zgodę na zapamiętanie jego danych osobowych przez oprogramowanie sklepu w celu przyspieszenia realizacji kolejnych Zamówień.
 4. Klient po dokonaniu prawidłowego zamówienia, uzyska ze sklepu automatyczną odpowiedź potwierdzającą złożenie zamówienia w sklepie Sprzedającego.
 5. Moment  rozpoczęcia  realizacji   zamówienia   jest tożsamy   z   momentem   pojawienia się należności za złożone zamówienie na rachunku bankowym podanym przez sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia w opcji płatności przelewem lub wyłącznie dokonaniem zamówienia w przypadku skutecznej płatności kartą i wpływem środków na rachunek bankowy Sprzedawcy lub podjęciem decyzji ( tj. wpisaniem w formularzu zakupów ) przez kupującego o wyborze opcji

„płatność za pobraniem”.

 

§ 4. Koszty dostawy towaru i termin wysyłki

 

 1. Towar jest wysyłany zgodnie ze wskazanym przez kupującego właściwym adresem w formularzu zamówienia lub podanym przez kupującego w inny skuteczny sposób  (telefonicznie, pocztą elektroniczną,, itp ).
 2. Towar jest dostarczany za pomocą profesjonalnych i wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej o ile firma ta jest ujęta przez Sprzedającego w wykazie firm które doręczają przesyłki. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów o ile sprzedający poda na stronach sklepu taką możliwość realizacji zamówienia..
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z deklarowanym terminem podanym na stronach sklepu, który wynosi nie więcej niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Jest to przybliżony czas dostawy z opcją przesyłki
 1. Kosztami transportu/dostawy określonymi w cenniku wysyłek jest obciążany kupujący zgodnie z cennikiem zawartym na stronie edp24.pl
 2. Koszty dostawy: Kurier (wpłata na konto)  - 13 zł ;, Kurier ( za pobraniem )  Paczkomat -  13 zł


§ 5. Akceptowane metody płatności

 

  

         1 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje,                obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 1. Płatność  za   zamówiony  towar  może   nastąpić także  za   pobraniem  (przy  odbiorze   towaru),   lub  przelewem na konto bankowe sklepu.


 

§ 6. Odstąpienie od umowy

 

 1. Każdy klient ( konsument ), który nabył towar lub usługę ( w tym przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)) ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu w terminie 14 dni od momentu otrzymania zamówionej w sklepie przesyłki bez podania żadnej przyczyny poprzez złożenie oświadczenia o takim odstąpieniu na piśmie lub telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail na adres biuro@edp24.pl lub w podanym przez sprzedającego specjalnym formularzu dostępnym na stronie edp24.pl,    ( o czym stanowi ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta )
 2. W razie odstąpienia od umowy (ustawa z dn 30 05 2014r o prawach konsumenta) zwrócimy Kupującemu otrzymane od niego środki pieniężne wraz z kosztami wysyłki tego zamówienia poniesionymi przez konsumenta ( klienta ). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 3. Sprzedawca pragnie poinformować iż prawo odstąpienia od umowy zawartej zdalnie na odległość nie przysługuje kupującemu jeśli:

a) sprzedający zrealizował usługę za wyraźną zgodą kupującego, który został w sposób nie budzący wątpliwości poinformowany przed jej realizacją, że po zrealizowaniu usługi przez sprzedającego, że kupujący utraci prawo do odstąpienia od umowy;

b przedmiotem zakupu jest rzecz ( rzeczy), wyprodukowana na specjalne życzenie  konsumenta;

c) przedmiotem zakupu jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub posiadająca krótki termin ważności, ;


§ 7. Odpowiedzialność

 

 

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami. 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 ze zm.), w tym na następujących zasadach:
 1) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli: 
a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 
b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta; 
c)  Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 
d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
2)             Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa; 
3)             Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
4)             Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy; 
5)             jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;
6)             Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;  7) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to: 
a)             żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; 
b)             Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia; 
8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

 
§  8. Procedura reklamacji

 

1. W przypadku konieczności złożenia reklamacji należy o tym fakcie poinformować sklep za pomocą poczty elektronicznej – e-mail,  kontaktu telefonicznego bądź listownie na adres siedziby sklepu.

2. Towar podlegający reklamacji, kupujący odsyła na adres sklepu sprzedającego lub inny wskazany przez niego adres

3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji klienta odniesie się do jego żądań 

§  9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach zakupów przez klientów sklepu internetowego edp24.pl    jest Sprzedawca.
 2. Zakres przetwarzania danych osobowych : Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
  imię i nazwisko
  , adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.
 3. Cel i czas przetwarzania danych. Cel à „Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).”
  Czas à “ Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
  Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 4.  Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
 5.  Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych
 6. Na potrzeby realizacji zamówienia Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 7. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 10. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@edp24.pl
  3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 11. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

do usunięcia konta w każdym czasie.

 

 

§10. Polityka bezpieczeństwa – dane osobowe - wymogi RODO

 

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych Klientów (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) oraz osób wpisanych do programu partnerskiego i newslettera Sklepu edp24.pl jest MMW Maksymilian Wysocki  z siedzibą w Gdyni. przy ulicy Cechowa 3A…

1. Prośba o podanie danych osobowych Klienta w momencie składania zamówienia jest dobrowolna, lecz jednocześnie brak tych danych może uniemożliwić wykonanie zamówienia

2. Klient udostępniając swoje dane osobowe w Sklepie edp24.pl  równocześnie wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie przez firmę …MMW Maksymilian Wysocki…Gdynia ul. Cechowa 3A.. wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetwarzanie danych to przede wszystkim obsługa i realizacja zamówień oraz sprzedaży, koniecznej komunikacji z klientem w związku ze złożonym przez niego zamówieniem, obejmującym potwierdzenie składanego zamówienia, powiadomienie o aktualnym statusie, procedury reklamacyjne, a także realizację pozostałych zgłoszeń, w tym rozpatrywanie roszczeń, realizacja  płatności elektronicznych, obsługa kwestii prawnych w ramach przepisów podatkowo-rachunkowych.

a) Przetwarzanie danych osobowych Klienta związanych z obsługą zamówienia nie dotyczy osób, które w sposób dobrowolny zapisały się do programu partnerskiego lub do newslettera i w związku   z podjętą decyzją będą otrzymywać powiadomienia o aktualnej ofercie handlowej Sklepu edp24.pl

3. Tak jak stanowi  w/w Ustawa wszystkim Klientom przysługuje w każdym momencie prawo do kontroli sposobu przetwarzania udostępnionych przez nich danych osobowych.

4. Klienci  w każdym momencie sa uprawnieni do wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikację włącznie z żądaniem w każdym momencie do ich usunięcia.

5. Dane osobowe Klientów przechowywane u sprzedawcy edp24.pl bez wyraźnej i dobrowolnej zgody udostępniane osobom i podmiotom trzecim.

6. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane takim podmiotom::  którym udostępniane dane jest wymagane w procesie właściwej realizacji zamówienia przez Sklep edp24.pl w związku z dokonanym przez klienta wyborem płatności elektronicznych- udostępnienie danych klienta dla podmiotu świadczącego usługi płatności elektronicznych, podmiotom  spedycyjno  - przewozowym realizującym dostawę zamówienia pod wskazany adres . Wszystkie te podmioty są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących  Ochrony Danych Osobowych, natomiast  sklep edp24.pl ma podpisane z tymi podmiotami stosowne umowy.

7.W kwestii obsługi płatności internetowych sklep internetowy edp24.pl informuje że współpracuje z  takimi bankami jak Alior Bank, oraz udostępnia:

 dane osobowe Klienta do banku  w związku z:

a).udostępnianiem dla sklepu internetowego edp24.pl usługi i infrastruktury przez bank dla obsługi płatności za pomocą Internetu ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b).obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez Klientów sklepu internetowego edp24.pl przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c).w związku ze sprawdzaniem przez Bank prawidłowego realizowania umów zawartych ze sklepem internetowym edp24.pl, a przede wszystkim odpowiedniej ochrony praw płatników w przypadku składanych przez nich reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

8. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez firmę …MMW Maksymilian Wysocki w bazie danych sklepu edp24.pl

a) do czasu realizacji umów sprzedaży i ich prawidłowego rozliczenia, umów współpracy w zakresie programu partnerskiego, a także przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w okresie realizacji nałożonych obowiązków wynikających z przepisów prawa, a przede wszystkim w ramach obowiązków podatkowo - rachunkowych,

b) w okresie koniecznym dla niezbędnej dokumentacji przez Sprzedawcę wobec organów administracji publicznej,

c) do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych , gdy przetwarzanie danych wynika ze zgody udzielonej przez tą osobę.

9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

§ 11. Polityka stosowania plików cookies

 

1. Aby zapewnić właściwe działanie sklepu wykorzystywane są w nim tzw „ciasteczka” ( z języka angielskiego cookie oznaczają dosłownie słowo „ciasteczko”). Ciasteczka to określenie plików tekstowych przesyłanych przez serwis www.edp24.pl i w momencie uruchomienia strony/serwisu sprzedającego na komputerze kupującego/użytkownika i są po stronie użytkownika zapisywane.

2. Sklep internetowy edp24.pl umieszcza na swojej stronie pliki cookies w celu:

a) dopasowania oferty serwisu internetowego edp24.pl do upodobań użytkownika oraz ułatwienia korzystania ze stron internetowych sprzedającego,

b) prowadzenia statystyk, obrazujących, w jaki sposób klienci korzystają ze stron internetowych, co pomaga ulepszyć ich zawartości i utrzymać sesje użytkowników sklepu, a w konsekwencji umożliwia składanie zamówień i dokonywanie zakupów.

c) do analizowania statystyk zbieranych z zewnętrznych serwisów, takich jak Google AdWords i inne.

3. Istnieje możliwość aby każdy z użytkowników w sposób indywidualny w swoim urządzeniu i oprogramowaniu służącemu do przeglądania i obsługi internetu ustawił swoje zasady utrzymywania plików cookies włącznie z blokowaniem automatycznej obsługi plików bądź każdorazowym informowaniu o przesłaniu ich przez stronę internetową sprzedającego na urządzenie użytkownika (należy pamiętać że takie zmiany z opcji automatycznej na ustawienia indywidualne mogą wywołać problemy z prawidłowym wyświetlaniem oferowanych usług). Użytkownik ma także możliwość wyłączenia w stosowanej przez niego przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności Sklepu edp24.pl a w szczególności utrudnia lub uniemożliwia składanie zamówień za pomocą formularza internetowego.

 

 

 1. W sprawach które nie zostały uregulowane niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

§  12. Zmiana Regulaminu

 

 1. Klienci  posiadający  konto  w   Sklepie   zostaną   poinformowani   o   zmianie   Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu